ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Описаните по-долу Общи условия уреждат използването на този уебсайт, като регламентират отношенията между доставчика на услуги „КИНГ енд  КО“ ООД и лицата, ползващи онлайн – магазина, достъпен на уебсайт: www.fashionseasons.bg (наричан по-нататък „Сайта“) за покупко-продажба на стоки, предлагани в онлайн – магазина.

Общите условия могат да бъдат периодично актуализирани или променяни.

 1. Страни по Общите условия
 • „КИНГ енд КО“ ООД – търговско дружество, надлежно регистрирано според изискванията на българското

законодателство, със седалище и адрес на управление: град Варна, ж.к. Владислав Варненчик бл.№227,

ЕИК: 201055222, наричано по-нататък „Дружеството“

и

2) Всяко пълнолетно (навършило 18 г.) и дееспособно физическо лице, както и всяко непълнолетно лице (на възраст между 14 и 18 г.), предварително получило съгласие от свой родител или друг законен представител, което се е съгласило с тези Общи условия и ползва Сайта за покупка на стоки, наричано по-нататък „Потребител“.

Малолетни физически лица (ненавършили 14 /четиринадесет/ години), непълнолетни физически лица (на възраст между 14 /четиринадесет/ и 18 /осемнадесет/ години) без получено предварително съгласие от свой родител или настойник, както и пълнолетни физически лица, навършили 18 (осемнадесет) години, но без необходимата степен на дееспособност, нямат право да използват онлайн – магазина за сключване на договори за покупка на стоки.

С регистрирането си в Сайта Потребителят декларира, че е пълнолетен (навършил 18 години) и че притежава съответната степен на дееспособност, за да сключва сделки, респективно – че е непълнолетен и е получил предварително съгласие от страна на свой родител или друг законен представител да сключи съответната сделка.

 1. Приемане/неприемане на Общите условия
 • При завършване на регистрация или на поръчка, се счита за потвърждение, че Вие сте прочели и разбрали настоящите Общи условия за ползване на Сайта, и че сте съгласни да бъдете обвързани с тях
 • Моля да имате предвид, че Вашето съгласие с настоящите Oбщи условия не може да бъде оттеглено с обратна сила, докато е в сила сключен договор за покупка на стоки от онлайн – магазина или докато не са изплатени всички дължими суми към „КИНГ енд КО“ ООД.

2) В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте Сайта за извършване на покупки на стоки от онлайн-мгазина.

 1. Идентифициране на Потребителя

Във връзка с възпроизвеждане на изявлението на Потребителя за съгласие с настоящите Общи условия, както и във връзка с извършване от Потребителя на поръчки от онлайн – магазина, е необходимо идентифицирането на съответния Потребител. Посоченото идентифициране се осъществява чрез: съхранение в лог – файлове на сървъра на www.fashionseasons.bg на IP-адреса на Потребителя, на негови лични данни, предоставени при регистрация и завършване на направена поръчка, както и всяка друга предоставена от Потребителя информация.

 1. Политика на поверителност

1) „КИНГ енд  КО“ ООД е администратор на лични данни, регистриран съгласно Закона за защита на личните данни. Събираната информация за Потребителя, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, се използва само за изпълнение на съответния сключен договор за покупко-продажба на стока от онлайн-магазина и за маркетингови цели

С приемане на настоящите Общи условия Потребителят дава безусловно и безсрочно своето съгласие, до евентуалната му писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат използвани от „КИНГ енд  КО“ ООД или упълномощени от Дружеството лица (включително, но не само – куриерски фирми) за целите на изпълнението на сключените договори за покупка на стоки от онлайн-магазина и за доставка на стоките, както и за други незабранени от действащото законодателство цели.

 1. Авторски права

1) Дружеството и/или негови партньори и доставчици са собственици на цялото съдържание на Сайта, в това число и на търговското име „КИНГ енд  КО“ ООД, на логото, корпоративните символи и изображения видни на Сайта. Без изричното предварително писмено съгласие на Дружеството, нито една част от този Сайт не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма – не може да бъде копирана, разпространявана или ползвана като снимки, текст, графики, в каквато и да е медия или компютърна среда, целта на възпроизвеждането, разпространението или ползването е без значение. Материалите, публикувани и видни на Сайта, попадат под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и други относими нормативни актове, и всяка тяхна непозволена употреба ще бъде третирана като нарушение на авторско право или на съответните други нормативни разпоредби.

Дружеството си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид, както и електронни препратки (линкове) от която и да е част от този Сайт, при спазване на действащото в Република България законодателство.

2) Потребителят има право да ползва свободно материалите и ресурсите на Сайта за законни цели, като спазва ограниченията, предвидени в настоящите Общи условия. Потребителят няма право да използва Сайта:

–       по начин, чрез който се нарушава, пряко или косвено, действащ местен или международен закон, и/или

–       по начин, чрез който се нарушават, пряко или косвено, правата на други лица, и/или

–       за качване и/или разпространение на материали, които съдържат вируси или рекламен софтуер, или подобни компютърни кодове.

 1. Ограничаване на отговорността

Във връзка с ползването услугите на Сайта и онлайн-магазина, Потребителят следва да има предвид, че:

1) „КИНГ енд  КО“ ООД не носи отговорност, ако по някаква причина (техническа или друга) Потребителят няма достъп до Сайта по всяко време.

2) Достъпът на Потребителя до Сайта може да бъде прекратен по всяко време, без от това прекратяване да възникват каквито и да било задължения за Дружеството.

3) „КИНГ енд  КО“ ООД не носи отговорност и не дава гаранции за съдържанието на други сайтове, които могат да бъдат достъпвани чрез електронни препратки (линкове), публикувани на Сайта.

4) „КИНГ енд  КО“ ООД не носи отговорност и не дава гаранции по отношение на компютърни вируси и друг зловреден софтуер, засегнали компютъра на Потребителя. Достъпването до Сайта и ползването (включително свалянето) на каквато и да е информация от Сайта се извършва от и за сметка на Потребителя; последният е изцяло отговорен за осигуряването на всички необходими мерки за защита на устройството, от което осъществява Интернет – достъпа до Сайта.

5) „КИНГ енд  КО“ ООД не носи отговорност и не дава гаранции, че мониторът на Потребителя възпроизвежда цветовете на Сайта и предлаганите в онлайн-магазина стоки по най-точния и най-близкия до действителните цветове и форми начин.

6) „КИНГ енд  КО“ ООД не носи отговорност за неточно изпълнение на сключен договор за покупка на стока от онлайн-магазина в случай, че Потребителят е предоставил неактуални, неверни, непълни или неточни данни. В такъв случай Дружеството си запазва и правото да преустанови поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил на Сайта.

7) „КИНГ енд  КО“ ООД не носи отговорност за различия между посочените на Сайта цени на стоките в онлайн-магазина и цените, обявени в други места за продажби на същите стоки.

8) „КИНГ енд  КО“ ООД не носи отговорност за вреди, причинени от дефект на стока, закупена от онлайн магазина – отговорността се носи от производителя на съответната стока.

9) „КИНГ енд  КО“ ООД не носи отговорност за рекламации относно повреди на стоки, причинени от употреба на закупена от онлайн магазина стока в противоречие с предназначението и условията за ползване на съответната стока.

 1. Промяна на Общите условия

„КИНГ енд  КО“ ООД си запазва правото да променя настоящите Общи условия по всяко време без предварително известяване. Измененията влизат в сила от деня на публикуването им на Сайта и имат действие занапред – не засягат поръчките, потвърдени от Дружеството преди този момент.

 

 1. УСЛУГИ

 

Чрез Сайта „КИНГ енд  КО“ ООД предлага на Потребителя оферти за покупка от онлайн магазина на разнообразни стоки чрез извършване на електронна (онлайн) поръчка, заплащане на съответната продажна цена е с наложен платеж и доставка до посочен от Потребителя адрес.

 1. Условия за покупка на стока

За да пазарува от Сайта, Потребителят може да действа като гост или като регистриран потребител, със собствен профил в Сайта.

Във връзка с регистрацията:

– процедурата по регистрация е изцяло доброволна и безплатна;

– задължително следва да се попълнят всички места, отбелязани със звездичка (*);

– Потребителят следва да въведе актуални, верни, пълни или точни данни; в противен случай носи отговорността за неточно изпълнение на договора, съгласно посоченото в пункт I, точка 6.6) по-горе от настоящите Общи условия;

– Потребителят има право по всяко време след регистрацията да променя въведените данни, с изключение на случаите на потвърдена от Дружеството поръчка, която все още не е получена на заявения от Потребителя адрес;

– Потребителят носи изцяло отговорността пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола за профила си в Сайта, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.

 

 1. Сключване на договор

1)           Заявката за поръчка на стока се счита за направена с попълване на съответната регистрационна форма на Сайта. Регистрационната форма включва данни за:

–       получателя на стоката;

–       мястото на доставка;

–       характеристики на поръчаната стока;

–       брой на поръчаната стока;

–       цена на поръчаната стока;

–       начин на плащане.

2)           Завършването на поръчката чрез натискането на съответния бутон има правно обвързваща сила: с подаване на заявката Потребителят заявява своето изрично съгласие, че приема е-майл-потвърждението на поръчката, отправено му от Дружеството, за предоставяне на информация и потвърждение на сключения договор, по смисъла на Закона за защита на потребителите.

3)           Дружеството изпраща без неоправдано забавяне е-мейл – съобщение на Потребителя, с което потвърждава поръчката или го уведомява за липса на поръчаната стока.

4)           Потвърждението на конкретната поръчка от страна на КИНГ енд  КО“ ООД е условието, при наличието на което договорът за покупка на стока от онлайн-магазина се счита за сключен. Изпращането от страна на Дружеството на потвърждение на конкретната поръчка обвързва Дружеството и Потребителя от условията на договора, от условията, описани в настоящите Общи правила, както и от съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

 1. Цена

1)   Всички цени на стоки, предлагани в онлайн магазина на Сайта:

–       са посочени в български лева;

–       включват ДДС;

–       включват и цена на опаковката на съответната Стока.

2)    За всяка стока, предлагана в онлайн магазина, е посочена редовната цена на стоката, без намаление.

3)   В случаите, когато за определени стоки, предлагани в онлайн магазина, е налице намаление от редовната цена, на която стоката се предлага в онлайн магазина, за тази стока, наред с редовната й цена, се посочва и съответната намалена цена. За намалената цена важи посоченото в пункт II, точка 3.1) по-горе.

 1. Начини на плащане

При попълване на заявката за поръчка на стока, Потребителят следва да извърши плащането чрез следните методи:

1) Плащане чрез наложен платеж:

Плащането на обявената стойност на наложения платеж (цената, която Потребителят следва да заплати за закупената стока+куриерската услуга) се извършва по следния начин:

–       от получателя на доставяната стока

–       на куриера

–       в момента на доставката на пратката.

Потребителят заплаща и стойността на куриерската услуга, ако е налице задължение за това, съгласно настоящите Общи условия..

2) Плащане с PAyPal:

– При плащане чрез Pay Pal, сумата се превежда по сметка на Дружеството и  потрибитетят не заплаща суми на куруера при доставка

 1. Доставка

Във връзка с доставянето и получаването на поръчани от онлайн магазина стоки, Потребителите трябва да имат предвид следното:

1)    Доставят се единствено стоките съгласно поръчки, заявени от съответния Потребител и потвърдени от Дружеството.

2)    Доставката се осъществява единствено на територията на Република България.

3)   Срок на доставка:

3 (три ) работни дни от деня на потвърждаването на съответната поръчка. В този срок поръчката се обработва, поръчаната стока се предава на куриер и се доставя до Потребителя.

– За изчерпани продукти срока за доставка е упоменат във страницата на всеки продукта, 7-15 (цедем-петнадесет) работни дни като може да да бъде увеличен (3-4 дни) в завизимост от броя на Съботите и Неделите, както и националните празници влизащи в този период.

–       Потребителят се съгласява, че е възможно удължаване на горепосочените срокове за доставка поради непредвидени обстоятелства, намиращи се извън контрола „КИНГ енд  КО“ ООД и с оглед установеното в съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

4)   Дружеството използва куриерските услуги за доставки до врата на фирма Рапидо или Спиди, в зависимост от населеното място на доставката, както и на фирма Еконт за доставки до офис.

Ако потребителят желае доставка с друга куриерска фирма или други параметри на доставка, Опишете тези особености в формата за доставка в поле “Бележки към поръчката” или изпратете съобщение незабавно след поръчване  на страницата ни във facebook

или на телефон 0888720066 в работно време.

–       Цената на доставката до вратата на адреса е 4.00 лева и ще бъде включена в наложения платеж.

ПРИМЕР: Ако цената на блуза е 20.00 лв. + цената на доставката +/- 4.00 лв., наложения платеж ще е 24.00 лв.

–       За стоки с обща цена над 59.99 куриерската услуга е безплатна. ( заплаща се от „КИНГ енд  КО“ ООД)

5)    Поръчаната стока се доставя в подходяща за вида й опаковка.

6)  Поръчаната стока се доставя на адреса и получателя, посочени от Потребителя в заявката.

7)    В случай, че:

– Потребителят не бъде намерен на адреса, посочен в заявката и съответният куриер не може да осъществи доставката според работния си график, на вратата на адреса, посочен като адрес за доставка Потребителят следва правилата на уведомяване на куриерската фирма.

Ако Потребителят не се свърже с куриера и по този начин се стигне до невъзможност за връчване на пратката, договорът за онлайн продажба се прекратява автоматично и стоката се връща на Дружеството. В този случай стойността на доставката (дължимата сума за доставка ) обратно до Дружеството е дължима от Потребителя и се заплаща в срок и по сметка, посочена от Дружеството в писменото (включително и направено по електронна поща) уведомление до Потребителя.

8)   В случай, че Потребителят желае пренасочване на пратката на друг адрес, различен от адреса, посочен вече в поръчката, която е потвърдена от Дружеството, това се счита за допълнителна услуга и Потребителят/получателят на стоката следва да заплати стойността за доставката плюс стойността на доставката до новия адрес.

9)   При пренасочване на пратката към друг адрес, различен от адреса, посочен вече в поръчката, която е потвърдена от Дружеството, поради предоставен от Потребителя грешен или непълен адрес, това отново се счита за допълнителна услуга и Потребителят/получателят на стоката следва да заплати стойността и. В случаите по пункт II, точки 5.8 и 5.9 по-горе отношенията по заплащането на стойността на доставката се уреждат между Потребителя и куриера.

 1. Преминаване на риска

Рискът от загуба или повреда на стоката преминава върху Потребителя в момента, в който Потребителят или посоченото от него трето лице (получател на стоката), различно от куриера, приеме стоката.

 1. Рекламация

Потребителят има право да предяви рекламация до Дружеството. Предпоставки за предявяването на рекламация са:

1)    да е налице несъответствие на получената при доставката стока със сключения договор за онлайн продажбата на същата стока;

2)    рекламацията да се предяви от Потребителя в срок до 14 (четиринадесет) дни от датата на доставката на стоката;

3)    Сумите се възсановяват по същия начин по който са получени от Дружеството, както и  предоставене на банкова сметка, по която платената за стоката сума да бъде възстановена на Потребителя (в случай, че Потребителят упражнява правото си на отказ от сключения договор, а не иска замяна на стоката с друга, отговаряща на договореното); предоставянето на банкова сметка се извършва от Потребителя чрез обратен е-мейл до shop@fashionseasons.bg.

4)    да са спазени съответно и другите условия за предявяване на рекламации, установени в настоящите Общи условия (и в частност – условията по пункт II, точки 9 и 10) и в Закона за защита на потребителите.

Рекламацията следва да се предяви чрез обаждане на номер 0888720066, изпращане на е-мейл до shop@fashionseasons.bg или чрез контактната форма на Сайта.

При основателна рекламация:

–       Дружеството възстановява на Потребителя стойността на стоката – предмет на рекламацията;

–       възстановяването на сумата се извършва по начина по който е получена или по банковата сметка, посочена от Потребителя.

 

 1. Връщане или замяна на стока

 

1)    Връщане

Връщането на стоката означава, че Потребителят упражнява правото си на отказ от сключения договор за онлайн продажба.

Условия за упражняване на правото на отказ на Потребителя от сключения договор за онлайн продажба:

–       Отказът следва да бъде направен в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на доставката на стоката.

–       Потребителят е длъжен да информира Дружеството за своето намерение да се откаже от договора като върне закупената стока или да я замени, като заяви своето решение.

–       Дружеството следва да възстанови платената сума.

–       Стоката следва да се върне на Дружеството в състоянието, в което е била доставена на Потребителя или на посочено от последния лице. Потребителят отговаря за връщането на стоката в посоченото състояние.

–       Адрес за връщане на стоката: град Варна 9000, пазар Владиславово магазин №85, в работни дни.

–       Върната в горепосочения срок стока се приема, само ако са изпълнени едновременно следните условия:

 • стоката е в оригиналната си опаковка;
 • стоката не е употребявана, зацапана или с нарушен вид;
 • касов бон или расписка от наложения платеж с който стоката е получена;

–       Разноските по връщането на стоката са за сметка на Потребителя – съгласно чл. 47, ал. 1, т. 9 от Закона за защита на потребителите; изключение: Потребителят не заплаща разноските по връщането в случаите на констатирани и потвърдени от Дружеството явни недостатъци на стоката.

–       Възстановяване на сумата се извършва в четиринадесетдневен срок от приемане на Стоката на посочения за връщане адрес, по банковата сметка, посочена от Потребителя в имейл за връщане.

За да информира Дружеството за упражняването на правото си на отказ от договора, Потребителят може да използва възможността за комуникация с Дружеството по телефона или електронна поща (E-mail). Ако избере комуникация по електронна поща (E-mail), Потребителят трябва да влезе в своя профил в Сайта и да упражни правото си на отказ чрез попълване на контактната форма с тема „Заявление за връщане на стока”. След получаване на подаденото електронно заявление Дружеството без излишно забавяне изпраща на Потребителя email – съобщение, с което потвърждава, че е получило заявката за връщане на стоката. Всички останали изброени по-горе условия се прилагат и в този случай.

2)    Замяна

Замяната на стоката означава, че Потребителят не се отказва от сключения договор за онлайн продажба, а желае да върне на Дружеството вече доставена му стока поради констатиран от Потребителя недостатък и да получи идентична на върната стока. Потребителят е длъжен да посочи причините за исканата замяна.

Условия за упражняване на правото на искане извършването на замяна на закупена от онлайн магазина стока:

–       Искането за замяна следва да бъде направено в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на доставката на стоката.

–       Потребителят е длъжен да информира Дружеството за своето намерение да замени получената стока, като заяви своето решение по телефона или в електонен вид на електроната поща на сайта. shop@fashionseasons.bg

 • за целта Потребителят следва да използва Формуляр за връщане, който Потребителят получава заедно с доставената пратка;
 • Формулярът се попълва от Потребителя и се изпраща на Дружеството заедно с върнатата стока в рамките на посочения по-горе срок.

–       Разноските по връщането на стоката до Дружеството с цел заменянето й с друга идентична стока, както и разноските по обратната (повторна) доставка на стоката до посочен от Потребителя в поръчката адрес, са за сметка на Потребителя. Потребителят не дължи заплащане на разноските по връщането на стоката до Дружеството с цел заменянето й с друга идентична стока в случаите на констатирани и потвърдени от Дружеството явни недостатъци на стоката.

–       При замяна на стока се прилагат съответно правилата за връщане на стока, описани в пункт II, точка 9.1) по-горе, непротиворечащи на описаното в настоящата точка 9.2).

–       Замяната на стока с идентичен продукт се извършва съгласно условията на обикновена (първоначална) поръчка.

–       В случай, че:

 • Дружеството няма в наличност идентичен продукт, с който да бъде заменена върнатата стока, и Потребителят не желае да замени върнатата стока с друга стока,

Дружеството се задължава да възстанови на Потребителя платената от него стойност на стоката в съответствие с правилата по пункт II, точка 9.3 по-долу и се освобождава от всякаква друга отговорност.

 

3)    Правила, приложими и при връщането, и при замяната на стоки:

–       Възстановяването на суми, при наличие на основание за такова, се извършва  по банков път, и се извършва в съответствие с разпоредбите, съдържащи се в настоящите Общи условия.

–       До момента на предаване на връщаната/заменяната стока на Дружеството рискът от погиването или повреждането й се носи от Потребителя.

–       Върнатата (при упражнено правно на отказ и при искане за замяна)  стока се преглежда, чрез отваряне на получената от Потребителя пратка в присъствието на комисия в състав от двама души. Констатациите на комисията относно състоянието на върната стока са обвързващи за страните.

 

 1. Специални условия за връщането на някои видове стоки

 

1)   Стоките трябва да бъдат върнати в техните оригинални опаковки

2)   Стоки:

– замърсени, по които са налице видими следи от носене или друга употреба,

не могат да се приемат за връщане и замяна.

 

 III.           Общи разпоредби

 1. Право на промяна на публикуваната информация

„КИНГ енд КО“ ООД си запазва правото да променя публикуваната на Сайта информация по всяко време без предварително известяване. Измененията влизат в сила и стават задължителни за Страните по Общите условия от момента на публикуването им на Сайта.

 1. Бисквитки

Сайтът www.fashionseasons.bg има право да инсталира върху компютъра на Потребителя „бисквитки“ (cookies), които се запазват от интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя. Дружеството  използва само един вид “бисквитки”, които се отнасят до събирането на статистически данни по отношение на посещенията на Сайта и не са свързани с личните данни на Посетителя.

 1. Ваучери и намаления, чрез използване на промоционален код 

 

1)   Ваучер или промоционален код, предоставен от „КИНГ енд КО“ ООД може да бъде използван от Потребителя по време на промоции и специални кампании в онлайн магазина.

2)   Всеки предоставен ваучер или промоционален код е валиден само за изрично посочения във ваучера или кода срок, респективно – само за изрично посочената промоция. След изтичането на посочения във ваучера/промоционалния код срок, ваучерът или промоционален код автоматично става невалиден, без да се налага това да бъде изрично упоменавано по какъвто и да е начин от Дружеството.

3)  Всеки Потребител следва да има предвид, че ваучери или промоционални кодове за определени отстъпки, издадени от „КИНГ енд КО“ ООД или негови доставчици и контграгенти, не могат да бъдат използвани за покупки в онлайн магазина по време на промоциите и специалните кампании, провеждани в магазина.

 1. Контакт

1)   Осъществяването на кореспонденция с Дружеството при и/или по повод  извършване на покупки от онлайн магазина следва да се извършва на следния адрес:

Адрес: град Варна пазар Владиславово магазин №85, в работни дни, от 10.00 до 18.00 часа

Електронна поща: shop@fashionseasons.bg

Контактна форма на Сайта

Телефон 0888720066

2)   С приемането на Общите условия Потребителят дава своето изрично съгласие:

–       Дружеството да използва следните технически средства за контакт с Потребителя: електронна поща  и телефон.

–       за получаване на известия от Дружеството по телефон и/или електронен път, включително и чрез email – shop@fashionseasons.bg  или публикуване на известие на Сайта.

 1. Приложимо право

 

1)   За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.